Wydawnictwa naukowe

Definicje badań naukowych w Ustawie 2.0

Przedstawiona we wrześniu 2017 r. tzw. Ustawa 2.0 zawiera propozycje nowych definicji badań podstawowych, badań aplikacyjnych, prac rozwojowych i twórczości artystycznej. Zgodnie z zamierzeniami ustawodawcy wymienione aktywności wchodzą w skład działalności naukowej.

W art. 4. projektu Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce znajdują się interesujące nas zapisy, które wskazują:

Działalność naukowa obejmuje prowadzenie badań naukowych, prac rozwojowych lub działalności w zakresie twórczości artystycznej. Badania naukowe są działalnością obejmującą:

Badania podstawowe – rozumiane jako prace empiryczne lub teoretyczne mające przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne;

Badania aplikacyjne – rozumiane jako prace mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług, lub wprowadzanie znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów lub usług.

Prace rozwojowe – są działalnością obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług, z wyłączeniem prac obejmujących rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług oraz innych operacji w toku, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Twórczość artystyczna – jest działalnością obejmującą działania twórcze lub odtwórcze w sztuce, których efektem jest dzieło materialne lub niematerialne stanowiące wkład w rozwój kultury.

W porównaniu z aktualnie obowiązującymi przepisami, z definicjach nie uwzględniono badań przemysłowych. Pojawia się za to nieobecna wcześniej twórczość artystyczna. Na dziś rodzaje badań naukowych definiowane są w Ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Sama Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym rodzajów badań naukowych w ogóle nie wymienia.

Write A Comment