Konkursie Opus

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki został ustanowiony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dnia 8 listopada 2010 r. Jego celem jest zapewnienie rozwoju badań humanistycznych o zasadniczym znaczeniu dla zachowania polskiej tożsamości narodowej, w tym dotyczących kultury narodowej, a także wsparcie działań mających na celu upowszechnienie wyników polskich badań humanistycznych i polskiej myśli humanistycznej na świecie.

Dziedzictwo narodowe

Zgodnie z informacjami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego do modułu można zgłaszać projekty, które dotyczą priorytetowych obszarów badawczych w zakresie nauk humanistycznych:
 • 1.1. Polska myśl filozoficzna, społeczna, religijna oraz o literaturze i sztuce.
 • 1.2. Emigracja z ziem polskich od XVIII wieku.
 • 1.3. Kontynuowanie fundamentalnych prac dokumentacyjnych, słownikowych i bibliograficznych.
 • 1.4.  Kontynuowanie edycji krytycznych pism uznanych autorów.
Finansowanie projektu w ramach modułu “Dziedzictwo narodowe” może być przyznane na okres do 5 lat, z możliwością jego kontynuacji na podstawie wniosku złożonego po upływie co najmniej 4 lat od dnia rozpoczęcia realizacji projektu, przy czym:
 • perspektywa badawcza w przypadku projektów nowych wynosi co najmniej 5 lat, a wnioskowana kwota dofinansowania co najmniej 500 tys. zł;
 • perspektywa badawcza w przypadku projektów kontynuowanych wynosi co najmniej 3 lata, a wnioskowana kwota dofinansowania co najmniej 300 tys. zł.
Za projekty kontynuowane uważa się projekty, które otrzymały wcześniej finansowanie w konkursach ogłaszanych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

 

Uniwersalia

Moduł 2.1 – Do konkursu mogą być zgłoszone projekty obejmujące finansowanie przekładów i publikacji książek (w tym projekty wydania obcojęzycznych, tematycznych numerów monograficznych czasopism, dla których podstawowym językiem jest język polski), o najwyższym poziomie naukowym i wartości merytorycznej, należących zarówno do klasyki polskiej humanistyki, jak i stanowiących jej nowe osiągnięcia, w celu ich udostępnienia odbiorcom zagranicznym.

 

Projekty powinny spełniać następujące kryteria:
 • obejmować przekład i publikację monografii wydanych pierwotnie w języku polskim;
 • dotyczyć prac z zakresu nauk humanistycznych;
 • charakteryzować się użytecznością dla przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych;
 • warunkiem przyjęcia projektu do konkursu jest przedstawienie przez wnioskodawcę listu intencyjnego od wydawnictwa zagranicznego o wysokiej randze międzynarodowej.
Moduł 2.2 – Do konkursu mogą być zgłoszone projekty obejmujące przekłady na język polski dzieł należących do klasyki humanistyki światowej oraz będących jej nowymi osiągnięciami (w tym przekłady antologii tematycznych) w celu udostępnienia ich odbiorcom polskim.
Projekty powinny spełniać następujące kryteria:
 • obejmować przekład i publikację dzieła napisanego pierwotnie w języku obcym;
 • dotyczyć prac z zakresu nauk humanistycznych;
 • przewidywać publikację w krajowych wydawnictwach o wysokiej randze naukowej;
 • charakteryzować się użytecznością dla przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych.

Write A Comment