3 Results

label/poradnik NCN

Search
Konkurs na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej. Zgodnie z wymaganiami konkursu kierownik projektu musi realizować go w polskiej instytucji naukowej oraz zaangażować w wykonanie projektu naukowca z zagranicznej instytucji naukowej.

Czas trwania

Zgłaszany projekt musi trwać 12, 24 lub 36 miesięcy. System uniemożliwia składanie wniosków krótszych oraz dłuższych.

 

Finanse

W konkursie HARMONIA ustalone są następujące limity budżetu projektu:

  • 500 000 zł dla projektów trwających 12 miesięcy;
  • 1 000 000 zł dla projektów trwających 24 miesiące;
  • 1 500 000 zł dla projektów trwających 36 miesięcy.
Jednostka naukowa, w której planujemy realizować projekt, może pobierać od niego koszty pośrednie. Ich maksymalna wysokość to 20% kosztów bezpośrednich. Wysokość kosztów pośrednich jest ustalana przez każdą jednostkę naukową indywidualnie.
Ze środków projektu nie wolno finansować badań realizowanych przez zagraniczną instytucję naukowa. Dla obcokrajowców można przewidzieć jedynie pokrycie kosztu ich przyjazdu i pobytu w Polsce w celach związanych z realizacją projektu.

 

Wynagrodzenia

Dla osób wchodzących w skład zespołu można zaplanować wynagrodzenia. Powinny być one proporcjonalne dla zaangażowania w realizowany projekt. Przy ustaleniu stawek wynagrodzenia należy posługiwać się informacjami zawartymi w dokumentach NCN.
Zasada ta dotyczy tylko Polaków. Dla naukowców obcokrajowców nie wolno przeznaczać wynagrodzeń. Więcej informacji, co może zyskać na grancie HARMONIA obcokrajowiec.

 

Zespół badawczy

W skład zespołu badawczego musi wchodzić kierownik z polskiej instytucji naukowej oraz przynajmniej jeden naukowiec z zagranicznej instytucji naukowej. Nie ma ograniczeń związanych z liczbą naukowców-obcokrajowców, krajem ich pochodzenia oraz dorobkiem naukowym.

 

Nabór wniosków

Nabór wniosków obywa się raz do roku. Wnioski można składać od 15 czerwca do 15 września każdego roku.

 

Uwagi

W ramach projektów finansowanych ze środków konkursu HARMONIA, nie można zakupić aparatury badawczej.
W przypadku projektu badawczego realizowanego w ramach współpracy międzynarodowej nawiązanej bezpośrednio z partnerem lub partnerami z zagranicznych instytucji naukowych, do wniosku należy dołączyć dokument określający ramy współpracy między partnerami w zakresie realizacji projektu badawczego.
W przypadku projektu badawczego realizowanego w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy dwu- lub wielostronnej, do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający udział w programie lub inicjatywie międzynarodowej oraz dokument określający ramy współpracy między partnerami w zakresie realizacji projektu badawczego.
W przypadku projektu badawczego realizowanego przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych, do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający możliwość wykorzystania tych urządzeń.

Konkurs na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC, dla osób planujących wystąpienie o finansowanie projektów badawczych przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (European Research Council).

W ramach konkursu rozpatrywane będą wnioski, w których osoba przewidziana do realizacji stażu:

  • posiada co najmniej stopień naukowy doktora;
  • jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę w jednostce naukowej będącej wnioskodawcą;
  • realizowała lub realizuje w charakterze kierownika projekt badawczy finansowany w ramach konkursów NCN;
  • nie jest laureatem konkursu ERC;
  • wystąpi w roli kierownika projektu we wniosku o grant ERC.

 

Czas trwania

Finansowany w ramach konkursu staż w zagranicznym zespole naukowym realizującym grant ze środków ERC może trwać od 3 do 6 miesięcy.

Finanse

W ramach kosztorysu projektu w ramach konkursu Uwertura można zaplanować następujące wydatki:

  • pokrycie kosztów związanych z pobytem w zagranicznym ośrodku naukowym, będącym miejscem realizacji stażu osoby wskazanej we wniosku, w zryczałtowanej kwocie w wysokości 15 000 zł miesięcznie, skorygowanej o procentowy wskaźnik korekcyjny dla danego kraju, zgodnie z wartościami określonymi w załączniku nr 1 do ogłoszenia konkursowego;
  • pokrycie kosztów podróży w obie strony do zadeklarowanego ośrodka naukowego, będącego miejscem realizacji stażu osoby wskazanej we wniosku, w zryczałtowanej kwocie od 1000 zł do 10 000 zł, w zależności od odległości między miejscem zamieszkania, a zagranicznym ośrodkiem naukowym, zgodnie ze stawkami określonymi w załączniku nr 2 do ogłoszenia konkursowego.

Wynagrodzenia

W konkursie nie przewidziano wynagrodzeń.

Zespół badawczy

Konkurs Uwertura jest konkursem indywidualnym. Nie przewiduje budowania zespołów badawczych.

Nabór wniosków

Nabór wniosków odbywa się raz do roku. Wnioski można składać od 15 grudnia do 15 marca każdego roku.

Uwagi

Osoba wyjeżdżająca na staż w ramach konkursu Uwertura, zobowiązuje się do złożenia w terminie do 18 miesięcy od dnia zakończenia stażu, z wnioskiem o grant ERC zaplanowanym do realizacji w polskiej jednostce naukowej.Niewywiązanie się z obowiązku złożenia wniosku o grant ERC, skutkuje zwrotem całości środków przyznanych wnioskodawcy

Od 20 czerwca do 31 lipca 2013 r. w systemie www.osf.opi.org.pl istnieje możliwość składania wniosków w ramach trzeciej edycji Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Dla osób, które dotychczas nie miały kontaktu z systemem OSF, prezentujemy kilka wskazówek, jak wygląda strona formalna składania wniosku.

Pierwszym krokiem, który musimy wykonać, jest wejście na stronę internetową www.osf.opi.org.pl. Zobaczymy wówczas ekran, którego zrzut przedstawiono poniżej.
Jeżeli mamy już założone konto w systemie OSF, musimy się na nie zalogować. Z zapamiętaniem hasła może być pewien problem. Zasady użytkowania systemu OSF narzucają konieczność zmiany hasła co 30 dni. Można więc posłużyć się podpowiedzią hasła, a za 30 dni i tak będziemy je zmieniać.
Jeśli nie posiadamy konta w systemie OSF, musimy zarejestrować się jako redaktor wniosków. W tym celu należy kliknąć w prawym górnym rogu strony w link. Został on zaznaczony na obrazku powyżej czerwoną elipsą. Wówczas ukaże się nam następująca podstrona.

 

OSF wymaga od nas podania dość szczegółowych danych. Wynika to jednak z faktu, że wszystkie wnioski muszą być przypisane do konkretnej i faktycznie istniejącej osoby. Dlatego też konieczne jest podanie m.in. numeru PESEL. Wymaganie tak szczegółowych danych będzie również korzystne przy składaniu wniosku. OSF korzysta bowiem z bazy Nauka-Polska Ludzie Nauki i na podstawie naszego numeru PESEL wprowadzi do wniosku nasze szczegółowe dane. Nie trzeba więc będzie ich wpisywać. Co ważne – całość rejestracji oraz sam proces składania wniosku, odbywa się przy pomocy szyfrowanego protokołu HTTPS.
Po założeniu konta, otrzymujemy link aktywacyjny na podany przez nas adres mailowy i już możemy przystąpić do pracy nad wnioskiem. Po zalogowaniu się na nasze konto, zobaczymy listę konkursów, które obsługiwane są przez OSF. Naszym celem jest znalezienie odnośnika do konkursu NPRH. Został on zaznaczony na poniższej grafice.
Po kliknięciu w interesujący nas odnośnik, zostaniemy poproszeni o wybranie jednego z modułów Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, w ramach którego planujemy składać wniosek. Będzie to wyglądało identycznie, jak na obrazku poniżej. Oczywiście wybieramy interesujący nas moduł.
Po wybraniu modułu, mamy już założoną wersję roboczą wniosku. Będziemy mogli za jej pośrednictwem pracować nad wnioskiem. System OSF pozwala na wielokrotne dokonywanie zmian we wniosku. Można edytować wszystkie jego elementy, do momentu wysłania wniosku. Nie trzeba więc pisać całego wniosku od razu. Teraz przed nami czas wypełniania poszczególnych zakładek wymaganych we wniosku. 
Zgodnie z wymaganiami konkursów ogłoszonych w ramach NPRH, wprowadzić trzeba zawartość zakładek, które zostały przedstawione na obrazku po lewej stronie.
Pocieszeniem dla osób, które znają strukturę wniosków do Narodowego Centrum Nauki, może być fakt, że w Narodowym Programie Rozwoju Humanistyki całość wniosku pisze się tylko w języku polskim. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uznało, że nie jest konieczne sporządzanie wniosku w języku angielskim.
Nieco odmienna jest także struktura samego wniosku. Ma ona mniej wymagań formalnych wobec opisu projektu. W zakładkach “Streszczenie” oraz “Opis projektu” informacje podaje się w oparciu o prostsze zasady niż w konkursach NCN. Sam sposób pisania wniosku jest jednak bardzo zbliżony. Dlatego warto skorzystać z lekcji 1-5 naszego poradnika o składaniu wniosków oraz Poradnika Rady Młodych Naukowców “Jak napisać wniosek o finansowanie badań naukowych?”
W porównaniu z wnioskami do NCN, MNiSW w ramach wniosków do NPRH zdecydowało się na pozostanie przy starszej – trudniejszej – wersji harmonogramu. Cały czas trzeba oszacować ile miesięcy zajmie nam wykonanie danego zadania badawczego oraz jakie koszty będzie to generowało. NCN odszedł już od tej praktyki. MNiSW cały czas trzyma się tych wymagań.
Więcej praktycznych informacji dotyczących Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki można znaleźć w poniższych linkach.