Author

Alexis

Browsing

Konkurs na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC, dla osób planujących wystąpienie o finansowanie projektów badawczych przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (European Research Council).

W ramach konkursu rozpatrywane będą wnioski, w których osoba przewidziana do realizacji stażu:

 • posiada co najmniej stopień naukowy doktora;
 • jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę w jednostce naukowej będącej wnioskodawcą;
 • realizowała lub realizuje w charakterze kierownika projekt badawczy finansowany w ramach konkursów NCN;
 • nie jest laureatem konkursu ERC;
 • wystąpi w roli kierownika projektu we wniosku o grant ERC.

 

Czas trwania

Finansowany w ramach konkursu staż w zagranicznym zespole naukowym realizującym grant ze środków ERC może trwać od 3 do 6 miesięcy.

Finanse

W ramach kosztorysu projektu w ramach konkursu Uwertura można zaplanować następujące wydatki:

 • pokrycie kosztów związanych z pobytem w zagranicznym ośrodku naukowym, będącym miejscem realizacji stażu osoby wskazanej we wniosku, w zryczałtowanej kwocie w wysokości 15 000 zł miesięcznie, skorygowanej o procentowy wskaźnik korekcyjny dla danego kraju, zgodnie z wartościami określonymi w załączniku nr 1 do ogłoszenia konkursowego;
 • pokrycie kosztów podróży w obie strony do zadeklarowanego ośrodka naukowego, będącego miejscem realizacji stażu osoby wskazanej we wniosku, w zryczałtowanej kwocie od 1000 zł do 10 000 zł, w zależności od odległości między miejscem zamieszkania, a zagranicznym ośrodkiem naukowym, zgodnie ze stawkami określonymi w załączniku nr 2 do ogłoszenia konkursowego.

Wynagrodzenia

W konkursie nie przewidziano wynagrodzeń.

Zespół badawczy

Konkurs Uwertura jest konkursem indywidualnym. Nie przewiduje budowania zespołów badawczych.

Nabór wniosków

Nabór wniosków odbywa się raz do roku. Wnioski można składać od 15 grudnia do 15 marca każdego roku.

Uwagi

Osoba wyjeżdżająca na staż w ramach konkursu Uwertura, zobowiązuje się do złożenia w terminie do 18 miesięcy od dnia zakończenia stażu, z wnioskiem o grant ERC zaplanowanym do realizacji w polskiej jednostce naukowej.Niewywiązanie się z obowiązku złożenia wniosku o grant ERC, skutkuje zwrotem całości środków przyznanych wnioskodawcy

Od 29 maja 2018 r. do 27 czerwca 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach czwartej edycji konkursu CuBR. Celem konkursu jest poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań dla przemysłu metali nieżelaznych, których gotowość technologiczna oznaczać będzie możliwość ich testowania w skali pilotowej lub wdrożenie. Budżet konkursu wynosi 46 mln zł.

Zakres tematyczny IV konkurs CuBR dotyczy obszaru badawczego “Ochrona środowiska, zarządzanie ryzykiem, efektywność w biznesie” i obejmuje 7 zagadnień:
 • Opracowanie technologii poprawy jakości nadawy do procesów mielenia i wzbogacania rud miedzi.
 • Opracowanie technologii odzysku pierwiastków i/lub oczyszczania wód dołowych oraz  technologicznych z procesu wydobycia i wzbogacania rud miedzi.
 • Opracowanie technologii wydzielania i zagospodarowania drobnoziarnistych materiałów węglanowych.
 • Opracowanie technologii odzysku składników użytecznych z odpadów poflotacyjnych z bieżącej produkcji O/ZWR.
 • Opracowanie technologii przetwarzania i zagospodarowania żużli z hutnictwa rud miedzi.
 • Opracowanie technologii zagospodarowania odpadów poneutralizacyjnych z hutnictwa miedzi.
 • Opracowanie innowacyjnej technologii ograniczenia migracji zasolonych wód podziemnych do cieków powierzchniowych w rejonie Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych (OUOW) Żelazny Most.

 

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.
Do 1 maja 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu Mazda Design 2018 – reVISION. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie studenci i absolwenci kierunków projektowych, artystycznych i technicznych.

Zgodnie z informacjami organizatorów konkurs polega na wykonaniu pracy konkursowej w postaci projektu graficznego w jednej lub w kilku wybranych przez uczestnika kategoriach:
 • CZŁOWIEK – osobisty środek transportu;
 • PRZESTRZEŃ – garaż dla modelu Mazda Vision Coupe;
 • ZNAK – znak (logo) lub plakat promujący ideę “wykonane ręcznie” lub “w znacznym stopniu z wykorzystaniem pracy rąk”.
W każdej z wymienionych powyżej kategorii wyłoniony zostanie laureat, który otrzyma nagrodę w wysokości 10 000 zł. Jury konkursowe przyzna także Grand Prix konkursu w wysokości 5 000 zł.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.
Przedstawiona we wrześniu 2017 r. tzw. Ustawa 2.0 zawiera propozycje nowych definicji badań podstawowych, badań aplikacyjnych, prac rozwojowych i twórczości artystycznej. Zgodnie z zamierzeniami ustawodawcy wymienione aktywności wchodzą w skład działalności naukowej.

W art. 4. projektu Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce znajdują się interesujące nas zapisy, które wskazują:

Działalność naukowa obejmuje prowadzenie badań naukowych, prac rozwojowych lub działalności w zakresie twórczości artystycznej. Badania naukowe są działalnością obejmującą:

Badania podstawowe – rozumiane jako prace empiryczne lub teoretyczne mające przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne;

Badania aplikacyjne – rozumiane jako prace mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług, lub wprowadzanie znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów lub usług.

Prace rozwojowe – są działalnością obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług, z wyłączeniem prac obejmujących rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług oraz innych operacji w toku, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Twórczość artystyczna – jest działalnością obejmującą działania twórcze lub odtwórcze w sztuce, których efektem jest dzieło materialne lub niematerialne stanowiące wkład w rozwój kultury.

W porównaniu z aktualnie obowiązującymi przepisami, z definicjach nie uwzględniono badań przemysłowych. Pojawia się za to nieobecna wcześniej twórczość artystyczna. Na dziś rodzaje badań naukowych definiowane są w Ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Sama Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym rodzajów badań naukowych w ogóle nie wymienia.

Nie da się dobrze uprawiać nauki, jeśli nie zdamy sobie sprawy, że musimy brać pod uwagę osiągnięcia innych naukowców. Także tych, którzy byli przed nami i dysponowali innymi niż my metodami badawczymi. Warto więc pamiętać o słowach Isaaca Newtona, które są naszym dzisiejszym Cytatem tygodnia.

Jeżeli macie cytat, który uważacie za interesujący i chcecie podzielić się nim z innymi – prześlijcie go na adres [email protected]

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podało wyniki naboru wniosków w ramach konkursu Mobilność Plus V. Środki na wyjazd w celu prowadzenia badań w zagranicznych jednostkach naukowych zdobyło 73 młodych naukowców.  Wyniki można znaleźć na stronie internetowej MNiSW.

Zgodnie z informacjami MNiSW:

Na V edycję konkursu w ramach programu pn. „Mobilność Plus” wpłynęło 286 wniosków, z których 276 poddano ocenie (jeden wniosek wycofano, a dziewięć zostało odrzuconych z przyczyn formalnych).

Łączna wartość przyznanych środków wynosi ponad 32 mln zł.

Narodowe Centrum Kultury ogłosiło nabór wniosków do programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego “Młoda Polska” na rok 2018. Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać pocztą lub złożyć w Narodowym Centrum Kultury do dnia 31 października 2017 r. Wysokość stypendium wynosi od 30 000 do 50 000 zł.

Program skierowany jest do artystów, którzy reprezentują następujące dziedziny twórczości i w ich ramach będą realizować projekt stypendialny:
 • film;
 • fotografia;
 • literatura (w tym reportaż dziennikarski);
 • muzyka;
 • sztuki wizualne;
 • taniec;
 • teatr.

O stypendium mogą ubiegać się osoby, które spełniają następujące warunki:

 • zajmują się twórczością i krytyką artystyczną, legitymują się wybitnymi osiągnięciami artystycznymi w swojej dziedzinie;
 • są polskimi obywatelami;
 • urodziły się nie wcześniej niż w 1982 roku.

Laureatom konkursu przyznane zostaną stypendia na okres realizacji projektu stypendialnego do 31 grudnia 2018 roku.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.

 

Oddajemy do rąk naszych Czytelników kolejną publikację przygotowaną przez zespół serwisu granty-na-badania.com. Wraz ze zbliżającym się początkiem nowego roku akademickiego chcemy ułatwić znalezienie stypendium lub grantu dla młodych naukowców. I właśnie temu ma służyć “Przewodnik po grantach i stypendiach dla młodych naukowców”.

 

Do 15 października 2017 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach na jubileuszowy logotyp z okazji 100-lecia Adwokatury w Polsce. Celem konkursu jest uzyskanie utworu artystycznego w formie jubileuszowego logotypu wraz z opracowaniem Księgi Znaku na 100-lecie Adwokatury. Nagroda główna w konkursie wynosi 5 000 zł.

Zgodnie z informacjami organizatorów:

Opracowanie projektowe musi być przygotowane na planszach prezentacyjnych formatu A2, w układzie poziomym, naklejone na sztywne podłoże. Na odwrocie każdej planszy w prawym górnym rogu musi być umieszczone imię i nazwisko autora/autorów.
Do plansz należy dołączyć elektroniczny zapis projektu na płycie CD/DVD. Utwór (logotyp) powinien być wykonany w pliku graficznym w formatach PNG, PDF, TIF, JPG, rozdzielczość min. 300 dpi. Skala 1:1 w przypadku projektów wykonanych całkowicie przy wykorzystaniu techniki komputerowej.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.

 

Do 15 września 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na stypendia twórcze miasta Przemyśla. Stypendium może być przyznane osobom fizycznym, które zajmują się twórczością artystyczną na terenie miasta Przemyśla.

Zgodnie z informacjami organizatorów stypendium może być przyznane w dziedzinie:
 • literatury,
 • sztuk plastycznych;
 • muzyki;
 • tańca;
 • filmu;
 • fotografii.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.